Bookmark and Share Add to Favorites  
ภูมิอากาศจังหวัดภูเก็ต
  ความเร็วลมทั่วโลก
  สภาพอากาศจังหวัดภูเก็ต
  Phuket Weather Today
  10 Day Weather Forcast for Phuket
  สภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตัวันตก
  การเปลี่ยนองศา
แผ่นดินไหวและสึนามิ
  กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
  เรื่องแผ่นดินไหวและสึนามิ
  คลื่นยักษ์สึนามิถล่มภูเก็ต - You Tube
  แผ่นดินไหวทั่วโลก (USGS)
รวมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภูเก็ต
  PHUKET HERITAGE
  ทำเนียบสายตระกูล ณ ระนอง
สถาบันอุดมศึกษาในภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
  วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
โรงเรียนในภูเก็ต
  โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา
  โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว
  โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร
  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
  โรงเรียนราไวย์เรืองวิทย์
  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
  โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
  โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม
บริการวิชาการ
  สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต
  สนง.วัฒนธรรมภูเก็ต
  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.ภูเก็ต
ค้นข้อมูลจากหอสมุด
  Library of Congress
  The British Library
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  มหาวิทยาลัยมหิดล
ค้นเอกสาร
  พระราชบัญญัติ
  ราชกิจจานุเบกษา
สถาบันศาสนา
  @ พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี
เว็บเครือข่าย
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
  สมบูรณ์อินโฟ
  ตระกูลแซ่หลิน
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
.

พระมหาธาตุเจดีย์พระจอมไทยบารมีประกาศ

 

พระมหาธาตุเจดีย์พระจอมไทยบารมีประกาศ

       

        ด้วยเมื่อปีพ.ศ. ๒๕๔๑ พระคุณเจ้า พระปิยะทัสสี มหาสวามินมหันเส หรือ พระคุณเจ้ามหาเถโร หรือพระคุณเจ้า พระปิยะทัสสี นายะกะ มหาเถโร  เจ้าอาวาสวัดสัมโพธิวิหาร พระผู้เป็นใหญ่ในประเทศศรีลังกา พร้อมด้วยพระคุณเจ้า พระธารณะกามา กุศลาธัมมา เถโร ได้มีหนังสือกราบทูลเชิญ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ให้เสด็จไปยังประเทศศรีลังกา โดยทางวัดสัมโพธิวิหารจะถวายพระบรมสารีริกธาตุให้ประเทศไทย ซึ่งพระบรมมหาสารีริกธาตุดังกล่าว ทางวัดได้มาจากวัดเจตะวนาราม แห่งเมืองอนุราทธะปุระ เมืองหลวงเก่าของศรีลังกา 

        เมืองอนุราทธะปุระ ตั้งอยู่ที่เมือง สินหาละ หรือสิงหล ในแคว้นทมิฬ ซึ่งเป็นเมืองหลักของศรีลังกา ตั้งอยู่ตอนกลางภาคเหนือของศรีลังกา เมืองอนุราทธะปุระเป็นหนึ่งในเมืองหลวงเก่าของศรีลังกา ซึ่งมีอยู่สามเมือง เป็นเมืองที่สามของราชอาณาจักรราชารัตน์ ภายหลังจากอาณาจักรทัมปาพรรณนีและอุปัตติสสะ นุวารา ปัจจุบันยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก โดยรอบพระสถูปมีวัดต่างๆจำนวนมากครอบคลุมพื้นที่กว่า ๔๐ ตารางกิโลเมตร

         เจตะวนารามมายา เป็นพระสถูป ตั้งอยู่ที่วัดเจตะวนา ในเมืองโบราณชื่อ อนุราทธะปุระ ประเทศศรีลังกา โดยพระเจ้ามหาเสนา ซึ่งครองราชย์ระหว่างพ.ศ. ๘๑๖ – ๘๔๔ ได้ทรงสร้างพระสถูปขึ้น ซึ่งเข้าใจกันว่าเป็นที่ประดิษฐานรัดประคตส่วนหนึ่งของพระพุทธเจ้า

                นอกจากพระสถูปเจตะวนารามมายาแล้ว ยังมีโบราณสถานอื่นๆที่สำคัญอีก ๑๙ แห่ง

         ครั้นเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ จึงทรงมีพระบัญชาให้ พลเอก มงคล อัมพรพิสิฏฐ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ไปรับพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดสัมโพธิวิหาร ประเทศศรีลังกา และอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับมาถึงประเทศไทย จำนวน ๔ องค์

        ในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ สมเด็จพระสังฆราชได้ประทาน พระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากศรีลังกา มอบให้จังหวัดภูเก็ตจำนวน ๑ องค์ เพื่อประดิษฐาน ณ วัดไชยธาราราม (วัดฉลอง) อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นสิริมงคลแก่พุทธบริษัทในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดฝั่งทะเลอันดามัน

        ทางวัดฉลอง จึงได้จัดการสร้างพระสถูปเจดีย์ เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุดังกล่าวขึ้น เป็นรูปแบบอาคารสองชั้นสี่เหลี่ยมจัตุรัส ชั้นล่างเป็นห้องโถง ประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่างๆ ชั้นสองประดิษฐานหลวงพ่อเจ้าวัดที่สร้างใหม่ พร้อมพระพุทธรูปปางต่างๆ และจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับพุทธประวัติทั้งสองชั้น ชั้นดาดฟ้าชั้นสองสร้างเป็นบัลลังก์จัตุรมุขประดิษฐานพระมหาธาตุ เหนือขึ้นเป็นเป็นยอดทรงสี่เหลี่ยมแบบพระธาตุพนมมีซุ้มคูหา มีลวดลายเถา และสร้างเป็นบัลลังก์ทรงสี่เหลี่ยมลวดลายบัวคว่ำบัวหงาย เหนือขึ้นไปเป็นยอดแก้วต่อด้วยยอดแก้วเก้าชั้น แล้วเป็นยอดปลี ประกอบฉัตรห้าชั้น

        ชั้นล่างภายนอกสร้างบุษบกทั้งสี่ทิศแขวนระฆัง ส่วนฝาผนังทั้งสี่ทิศทั้งสองชั้น สร้างคูหาประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่างๆ

      พระมหาสถูปเจดีย์นี้ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังราชได้ประทานนามว่า “พระมหาธาตุเจดีย์พระจอมไทยบารมีประกาศ”  และประดิษฐานเมื่อวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๒

       ครั้นเมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินมาทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ อันเป็นมหามงคลแด่พุทธศาสนิกชนชาวภูเก็ตและชาวจังหวัดฝั่งทะเลอันดามัน

 

 

        :    สมบูรณ์ แก่นตะเคียน   ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖

 

 

****

 

 

 

 

 

พ่อท่านนอกวัด

 

ท้าวนนทรี น่าจะเป็น นนทยักษ์ เป็นเสนายักษ์ กรุงลงกา

 

ตาขี้เหล็ก

 

 

 

 

 

*****

 

 

ภาพจากประเทศศรีลังกา

 

พระสถูปเจตะวนารามมายา

 

พระคุณเจ้า พระปิยะทัสสี นายกะ เถโร (๒๔๕๗ - ๒๕๔๑)

 


พระคุณเจ้า พระกุศลาธัมมา เถโร

 

 

******

         

 

 

 

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน
หน่วยงานของรัฐ
  สกสค. ภูเก็ต
  ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
  อบจ. ภูเก็ต
  สนง.เขตการศึกษาภูเก็ต
  เทศบาลนครภูเก็ต
  เทศบาลเมืองกะทู้
  เทศบาลเมืองป่าตอง
  เทศบาลตำบลวิชิต
  เทศบาลตำบลรัษฎา
  เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี
  เทศบาลตำบลฉลอง
  เทศบาลตำบลศรีสุนทร
  อบต.สาคู
  อบต.เกาะแก้ว
  ขนส่งจังหวัดภูเก็ต
โรงพยาบาล
  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
  โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต
  โรงพยาบาลถลาง
  โรงพยาบาลสิริโรจน์
  โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
  โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต
เที่ยวภูเก็ต
  ภูเก็ตท่องเที่ยว
  แอร์เอเชีย
  บางกอกแอร์
  การบินไทย
  นกแอร์
  โอเรียนท์ไทย
แลกเปลี่ยนเงินตราและหุ้น
  ตลาดหลักทรัพย์-หุ้น
  ตลาดหุ้น
หนังสือพิมพ์
  มติชน
  ข่าวสด
  ไทยรัฐ
  เดลินิวส์
  voice tv
  สำนักข่าวอิศรา
  ผู้จัดการ
  แนวหน้า
  ไทยโพสต์
  บ้านเมือง
  โพสต์ทูเดย์
  สยามสปอร์ต
  เจาะลึกระบบสุขภาพ
  THE STANDARD
  the MATTER
  มุสลิมไทยโพสต์
  สยามธุรกิจ
  มติชนสุดสัปดาห์
  ไทยทริบูน Thai Tribune
  Bangkok Post
  ข่าวช่อง3
  เรียงเบอร์
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
  ข่าวภูเก็ต
  theThaiger
  Phuket Wan
  ข่าวภูเก็ตออนไลน์
  เสียงใต้รายวัน
หางานทำที่ภูเก็ต
  ศูนย์รวมงานจังหวัดภูเก็ต
  สมัครงานที่ภูเก็ต
  หางานทำที่จังหวัดภูเก็ต
หนังสือพิมพ์เพื่อนบ้าน
  ซินหัวไทย
  BBC news / ไทย
  NIKKEI ASIA
  Vientianemai
  Pasaxon
  The Phnom Penh Post
  The Myanmar Times
  Myammar - now
  The Irrawaddy
  Thanh Nien News
  Hanoitimes
  malaysiakini
  The StraitsTimes
  New Straits Times
  Tha Jakatar Post
  The Jakarta Globe
  Inside Indonesia
  The Manila Times
  Phillippine Daily Inquirer
  Phillippine Times
มูลนิธิ สมาคม
  มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต
  มูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ต
เรื่องน่าสนใจ
  สถิติโลก
  เวลาทั่วโลก
  รหัสไปรษณีย์ไทย
  การหาระยะทางจากเมืองสู่เมือง