Bookmark and Share Add to Favorites  
ภูมิอากาศจังหวัดภูเก็ต
  ความเร็วลมทั่วโลก
  สภาพอากาศจังหวัดภูเก็ต
  Phuket Weather Today
  10 Day Weather Forcast for Phuket
  สภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตัวันตก
  การเปลี่ยนองศา
แผ่นดินไหวและสึนามิ
  กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
  เรื่องแผ่นดินไหวและสึนามิ
  คลื่นยักษ์สึนามิถล่มภูเก็ต - You Tube
  แผ่นดินไหวทั่วโลก (USGS)
รวมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภูเก็ต
  PHUKET HERITAGE
  ทำเนียบสายตระกูล ณ ระนอง
สถาบันอุดมศึกษาในภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
  วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
โรงเรียนในภูเก็ต
  โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา
  โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว
  โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร
  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
  โรงเรียนราไวย์เรืองวิทย์
  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
  โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
  โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม
บริการวิชาการ
  สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต
  สนง.วัฒนธรรมภูเก็ต
  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.ภูเก็ต
ค้นข้อมูลจากหอสมุด
  Library of Congress
  The British Library
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  มหาวิทยาลัยมหิดล
ค้นเอกสาร
  พระราชบัญญัติ
  ราชกิจจานุเบกษา
สถาบันศาสนา
  @ พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี
เว็บเครือข่าย
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
  สมบูรณ์อินโฟ
  ตระกูลแซ่หลิน
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
.

พระพุทธรูปทองคำสมัยสุโขทัย ภูเก็ต

 

พระพุทธรูปทองคำสมัยสุโขทัย

        วัดมงคลนิมิตรหรือวัดกลาง ตั้งอยู่ที่ถนนดีบุก อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เป็นวัดที่เก่าแก่วัดหนึ่ง ในเขตอำเภอเมือง เข้าใจกันว่าสร้างมาตั้งแต่ตอนต้นกรุงรัตนโกสินทร์ มีตระกูลรัตนดิลก ณ ภูเก็ต เป็นผู้อุปถัมภ์มาแต่เดิม และถือว่าเป็นวัดหลวงของจังหวัดภูเก็ต เป็นที่ถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยา พระอุโบสถแต่เดิมสร้างด้วยไม้เกิดชำรุดผุพัง เมื่อรัชกาลที่๕ เสด็จประพาสภูเก็ต จึงรับสั่งให้บูรณะปฏิสังขรณ์ เมื่อพ.ศ. ๒๔๓๓ กาลเวลาล่วงไป จึงได้บูรณะใหม่เป็นครั้งที่สอง

        และในช่วงงานฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ พ.ศ. ๒๕๐๐ ทางวัดได้ปฏิสังขรณ์พระอุโบสถใหม่  พร้อมทั้งหล่อพระพุทธลีลาเพื่อประดิษฐานไว้หน้าพระอุโบสถ เพื่อฉลองงาน ๒๕ พุทธศตวรรษ  ได้มีการเก็บกวาดเช็ดถูพระพุทธรูปต่างๆ รวมทั้งในพระวิหารหลังเล็กหน้าหมู่พระเจดีย์

        ปรากฏว่า มีพระพุทธรูปองค์หนึ่งได้พอกปูนไว้ ปูนที่พอกได้หลุดออก ทำให้เห็นเนื้อในองค์พระเป็นพระหล่อ ไม่ใช่พระปูนปั้น ท่านเจ้าคุณเจ้าอาวาส พระราชวิสุทธิมุนี(ริ่น) จึงได้ให้ญาติโยมจัดการเอาปูนที่พอกออกทั้งหมด ปรากฏว่า เป็นองค์พระพุทธรูปสีทอง พุทธลักษณะสวยงาม สมัยสุโขทัย ท่านเจ้าคุณจึงได้ให้ช่างทองมาตรวจดู ปรากฏว่าเป็นทองคำ จึงได้อัญเชิญขึ้นไว้บนศาลาการเปรียญ 

 

วันพุธที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๐๓ เวลา ๑๔.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เสด็จฯวัดมงคลนิมิตร ทอดพระเนตรพระพุทธรูปทองคำ

เจ้าคณะจังหวัดกราบทูลประวัติ

พระราชทานผ้าห่มพระ ทรงนมัสการ แล้วเสด็จฯออกจากศาลาการเปรียญ...

******

(ในภาพจะเห็นศาลาการเปรียญหลังเก่าที่ถูกไฟไหม้ มีบานหน้าต่าง)          

        พระพุทธรูปทองคำดังกล่าว มีขนาดสูง ๑๐๐ เซ็นติเมตร หน้าตักกว้าง ๖๐ เซ็นติเมตร เป็นพุทธศิลป์แบบสมัยสุโขทัย พุทธลักษณะตามที่เห็นจากภาพ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ประทับนั่งขัดสมาธิราบ พระพักตร์ค่อนข้างกลมรี อวบ ขมวดพระเกศาค่อนข้างใหญ่ พระรัศมีเป็นเปลวเหนือพระเมาลี พระขนงโก่ง พระนาสิกงุ้ม พระโอษฐ์อมยิ้มเล็กน้อย พระเนตรเหลือบลงต่ำ ครองจีวรห่มเฉียง ชายสังฆาฏิยาวลงมาจรดพระนาภี ปลายสังฆาฏิเป็นเขี้ยวตะขาบ  

       เดิมถูกทารักพอกทับไว้อีกชั้นหนึ่ง ประดิษฐานอยู่ในพระวิหารมุขด้านหน้าพระเจดีย์รวมกับพระพุทธรูปศิลปะพม่า จึงไม่มีใครทราบว่า พระพุทธรูปองค์นี้เป็นทองคำ และไม่ทราบว่าใครนำเอามาถวายวัดเมื่อไร

        แต่ถ้าจะให้ตั้งข้อสันนิษฐาน พระพุทธรูปองค์นี้คงเดินทางจากภาคเหนือเข้าพม่า แล้วประดิษฐานอยู่เมืองใดเมืองหนึ่งในลักษณะของปูนพอกมาแต่เดิม อาจจะอยู่แถวทะวาย เมาะตะมะ เมาะลำเลิง มะริด หัวเมืองมอญ หัวเมืองชายทะเล หลังจากนั้นจึงเดินทางด้วยเรือสำเภาเส้นทางอินเดียพม่าหัวเมืองมอญ แล้วเข้ามาสู่เมืองทุ่งคา โดยพ่อค้าที่มีความชำนาญเส้นทางและรู้ด้วยว่าเป็นพระพุทธรูปทองคำปูนพอก จึงต้องเลี่ยงในการลำเลียงจากเมืองพม่าด้วยการเอาพระพุทธรูปแบบพม่าหลายองค์รวมมาด้วย เป็นพระพุทธรูปแบบศิลาขาวและพระพุทธรูปหล่อน่าจะเป็นพระบัวเข็มมาด้วย วัดนี้เป็นวัดของตระกูลรัตนดิลก ณ ภูเก็ต สร้างและอุปถัมภ์มาแต่เดิม ต้นตระกูลของตระกูลนี้เป็นแขกชาวมัทราส ได้แล่นเรือไปมาค้าขาย ระหว่างหัวเมืองชายทะเลของอินเดีย พม่าและเมืองถลาง จึงสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นคนในตระกูลรัตนดิลก ณ ภูเก็ต เป็นผู้เอามาแต่ต้น     

               ต่อมาเกิดอุบัติเหตุ เมื่อพ.ศ. ๒๕๓๘ ไฟประหลาดลุกไหม้ศาลาการเปรียญ ทำให้องค์พระพุทธรูปทองคำ พลอยสูญหายไป กลายเป็นทองคำหลอมละลายอยู่ในกองเพลิง นี่ถ้าคนที่รับผิดชอบนำไปประดิษฐานไว้หน้าพระขาวหรือพระประธานในพระอุโบสถ ไหนเลยไปบัลลัยกัลป์จะเผาผลาญได้ สมบัติของชาติและของชาวภูเก็ต ซึ่งเป็นมรดกตกทอดมาสู่ลูกหลานได้สูญหายไปอีกชิ้นหนึ่ง

 

          :  สมบูรณ์ แก่นตะเคียน    ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖

 

****

 

พระวิหารมุขหน้าเจดีย์ บูรณะใหม่พ.ศ. ๒๕๓๔

เดิมเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทองคำ

****

 

พระพุทธรูปแบบศิลปะพม่าที่เคยวางเรียงไว้กับพระพุทธรูปทองคำ

เดิมน่าจะเป็นอาคารเล็กกว่าและไม่ได้จัดระเบียบอะไร

*****

ศาลาการเปรียญหลังใหม่ ภายหลังจากที่หลังเก่าถูกไฟไหม้

 

******

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน
หน่วยงานของรัฐ
  สกสค. ภูเก็ต
  ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
  อบจ. ภูเก็ต
  สนง.เขตการศึกษาภูเก็ต
  เทศบาลนครภูเก็ต
  เทศบาลเมืองกะทู้
  เทศบาลเมืองป่าตอง
  เทศบาลตำบลวิชิต
  เทศบาลตำบลรัษฎา
  เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี
  เทศบาลตำบลฉลอง
  เทศบาลตำบลศรีสุนทร
  อบต.สาคู
  อบต.เกาะแก้ว
  ขนส่งจังหวัดภูเก็ต
โรงพยาบาล
  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
  โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต
  โรงพยาบาลถลาง
  โรงพยาบาลสิริโรจน์
  โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
  โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต
เที่ยวภูเก็ต
  ภูเก็ตท่องเที่ยว
  แอร์เอเชีย
  บางกอกแอร์
  การบินไทย
  นกแอร์
  โอเรียนท์ไทย
แลกเปลี่ยนเงินตราและหุ้น
  ตลาดหลักทรัพย์-หุ้น
  ตลาดหุ้น
หนังสือพิมพ์
  มติชน
  ข่าวสด
  ไทยรัฐ
  เดลินิวส์
  voice tv
  สำนักข่าวอิศรา
  ผู้จัดการ
  แนวหน้า
  ไทยโพสต์
  บ้านเมือง
  โพสต์ทูเดย์
  สยามสปอร์ต
  เจาะลึกระบบสุขภาพ
  THE STANDARD
  the MATTER
  มุสลิมไทยโพสต์
  สยามธุรกิจ
  มติชนสุดสัปดาห์
  ไทยทริบูน Thai Tribune
  Bangkok Post
  ข่าวช่อง3
  เรียงเบอร์
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
  ข่าวภูเก็ต
  theThaiger
  Phuket Wan
  ข่าวภูเก็ตออนไลน์
  เสียงใต้รายวัน
หางานทำที่ภูเก็ต
  ศูนย์รวมงานจังหวัดภูเก็ต
  สมัครงานที่ภูเก็ต
  หางานทำที่จังหวัดภูเก็ต
หนังสือพิมพ์เพื่อนบ้าน
  ซินหัวไทย
  BBC news / ไทย
  NIKKEI ASIA
  Vientianemai
  Pasaxon
  The Phnom Penh Post
  The Myanmar Times
  Myammar - now
  The Irrawaddy
  Thanh Nien News
  Hanoitimes
  malaysiakini
  The StraitsTimes
  New Straits Times
  Tha Jakatar Post
  The Jakarta Globe
  Inside Indonesia
  The Manila Times
  Phillippine Daily Inquirer
  Phillippine Times
มูลนิธิ สมาคม
  มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต
  มูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ต
เรื่องน่าสนใจ
  สถิติโลก
  เวลาทั่วโลก
  รหัสไปรษณีย์ไทย
  การหาระยะทางจากเมืองสู่เมือง