Bookmark and Share Add to Favorites  
ภูมิอากาศจังหวัดภูเก็ต
  ความเร็วลมทั่วโลก
  สภาพอากาศจังหวัดภูเก็ต
  Phuket Weather Today
  10 Day Weather Forcast for Phuket
  สภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตัวันตก
  การเปลี่ยนองศา
แผ่นดินไหวและสึนามิ
  กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
  เรื่องแผ่นดินไหวและสึนามิ
  คลื่นยักษ์สึนามิถล่มภูเก็ต - You Tube
  แผ่นดินไหวทั่วโลก (USGS)
รวมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภูเก็ต
  PHUKET HERITAGE
  ทำเนียบสายตระกูล ณ ระนอง
สถาบันอุดมศึกษาในภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
  วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
โรงเรียนในภูเก็ต
  โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา
  โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว
  โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร
  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
  โรงเรียนราไวย์เรืองวิทย์
  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
  โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
  โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม
บริการวิชาการ
  สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต
  สนง.วัฒนธรรมภูเก็ต
  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.ภูเก็ต
ค้นข้อมูลจากหอสมุด
  Library of Congress
  The British Library
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  มหาวิทยาลัยมหิดล
ค้นเอกสาร
  พระราชบัญญัติ
  ราชกิจจานุเบกษา
สถาบันศาสนา
  @ พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี
เว็บเครือข่าย
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
  สมบูรณ์อินโฟ
  ตระกูลแซ่หลิน
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
.

พระอร่ามสาครเขตร (ตันเพ็กฮวด ตัณฑัยย์)

 

 

 

อำมาตย์ตรี  พระอร่ามสาครเขตร  (ตันเพ็กฮวด  ตัณฑัยย์)

 

อำมาตย์ตรี  พระอร่ามสาครเขตร  (ตันเพ็กฮวด)  เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปในฐานะนายเหมืองแร่ดีบุกและเจ้าของสวนยางพารารายใหญ่  ซึ่งขณะนั้นเป็นเศรษฐีอันดับ    ในจังหวัดภูเก็ตมีบริเวณบ้านกว้างขวางในตลาดภูเก็ตมีรั้วซุ้มประตูบ้านและตัวอาคารบ้านเรือนเป็นศิลปะแบบจีนผสมโปรตุเกสซึ่งปัจจุบันยังเหลือไว้ให้ศึกษาได้  เช่น  ที่ทำการบินไทยภูเก็ต  ถนนระนอง  และตัวอาคารโรงพยาบาลสิริโรจน์  ถนนกระบี่  อันแสดงถึงความรุ่งเรืองของพระอร่ามสาครเขตรในสมัยนั้น

พระอร่ามสาครเขตร  เดิมชื่อตันเพ็กฮวด  ตัณฑัยย์  เป็นบุตรคนที่    ของหลวงอร่ามสาครเขตร  (ตันหงิมจ้าว)  เกิดเมื่อวันที่  ๑๑  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๔๒๒  เวลา  ๐๓.๐๐  น.  ที่ตำบลตลาดเหนือ  อำเภอทุ่งคา  (อำเภอเมืองภูเก็ตปัจจุบัน)

พระอร่ามสาครเขตรได้ไปศึกษาภาษาอังกฤษ    เกาะปีนัง  เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วก็เดินทางกลับภูเก็ต  มาประกอบอาชีพเหมืองแร่ดีบุกสืบต่อจากบิดา  โดยเริ่มจากเหมืองหาบ  ซึ่งต้องใช้กำลังคนงานเป็นร้อยๆ คน  แล้วได้พัฒนาเป็นเหมืองสูบ  ต่อมาได้เริ่มกิจการเหมืองแร่  โดยมีหุ้นส่วนกึ่งหนึ่งในกิจการร่วมกับหลวงอนุภาษภูเก็ตการ  ที่เหมืองนาลึก  ตำบลบางเทา  (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นตำบลเชิงทะเล  อำเภอถลาง  จังหวัดภูเก็ต)  ที่เหมืองนาลึกนี้มีความอุดมของแร่มาก  ทำให้มีกำไรมากมายจนพระอร่ามสาครเขตรได้นำกำไรมากมายขยายกิจการเพิ่มขึ้นอีกหลายแห่งที่สำคัญคือ  ได้สั่งต่อเรือขุดแร่ดีบุก  โดยว่าจ้างบริษัท  ”Werf  Conrad”  ประเทศฮอลแลนด์  เป็นเงินในขณะนั้นหลายแสนบาท  แล้วนำมาประกอบบางส่วนที่ภูเก็ต  เรือที่ต่อนี้เริ่มทำการขุดแร่ที่ตำบลปากถัก  อำเภอกะปง  จังหวัดพังงา  ในวันที่    ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๔๗๒  นับเป็นเรือขุดลำแรกที่เจ้าของเป็นคนไทยแต่ผู้เดียว

พระอร่ามสาครเขตรได้ทำการค้นหาแหล่งแร่ตั้งแต่ภูเก็ต พังงา  จนกระทั่งถึงราชบุรี  และได้รับประทานบัตรแหล่งแร่ดีบุกในอำเภอตะกั่วป่ามากมายเป็นรายใหญ่ในขณะนั้น  นอกจากกิจการเหมืองแร่แล้วยังเป็นเจ้าของสวนยางพาราและสวนเงาะพันธุ์  “บังกะหลี”  ซึ่งเป็นเงาะพันธุ์ดีที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยในสมัยนั้น  จนหมู่บ้านที่พระอร่ามสาครเขตรสร้างสวนเงาะนั้นได้ชื่อว่า  “บ้านสวนเงาะ”  ซึ่งยังเป็นชื่อหมู่บ้านที่เรียกขานอยู่จนถึงปัจจุบัน  หมู่บ้านนี้ตั้งอยู่ริมถนนเทพกระษัตรี  ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง  จังหวัดภูเก็ต

พระอร่ามสาครเขตรเป็นคนใจบุญสุนทาน  บริจาคทรัพย์ช่วยเหลือคนยากจนอยู่เนืองๆ และได้สร้างสาธารณประโยชน์คือ  “สะพานพระอร่ามสาครเขตร”  ข้ามคลองบางใหญ่  ที่ถนนภูเก็ตและทั้งยังได้บริจาคทรัพย์ช่วยเหลือทางราชการอยู่เสมอ  จนได้รับพระราชทานนามสกุลว่า  “ตัณฑัยย์”

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จฯ  พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  พระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นหลวงอร่ามสาครเขตร  เมื่อวันที่    มีนาคม  ๒๔๕๕  และในปีเดียวกันนี้เองก็ได้โปรดเกล้า”  พระราชทานยศเป็นรองอำมาตย์เอกอีกด้วย  และต่อมาได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และยศดังนี้  วันที่  ๒๓  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๔๕๗  ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฎสยามชั้นที่    วิจิตราภรณ์  วันที่  ๑๑  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๔๖๐  ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือกชั้นที่    ทิพยาภรณ์  วันที่  ๑๗ ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๔๖๑  ได้รับพระราชทานยศเป็นนายหมู่ใหญ่ในกรมเสือป่า

ต่อมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จฯพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  เมื่อวันที่    กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๔๗๑  หลวงอร่ามสาครเขตรได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เลื่อนขั้นเป็น  “พระ”  ในนามเดิมคือเป็น  “พระอร่ามสาครเขตร”  และในวาระใกล้ๆ  กันนี้ก็ได้รับพระราชทานยศเป็นอำมาตย์ตรีด้วย

ในบั้นปลายของชีวิต  อำมาตย์ตรีพระอร่ามสาครเขตร  ได้เดินทางไปดูกิจการเหมืองแร่ในต่างประเทศและท่องเที่ยวรอบโลกกับบุตรชายคนโต  คือขุนประเทศจีนนิกร  (กวนฮก)  ใน  พ.ศ.  ๒๔๗๗  เมื่อเดินทางกลับถึงประเทศไทยก็ล้มป่วยเป็นโรคหัวใจและถึงแก่กรรม    โรงพยาบาลศิริราช  กรุงเทพฯ  เมื่อวันที่    มกราคม  พ.ศ.  ๒๔๗๘  เวลา  ๒๓.๐๐น.  รวมอายุได้  ๕๗  ปีกับ    เดือน

อำมาตย์ตรี  พระอร่ามสาครเขตรมีภรรยา    คน  คือ  นางสำลี  ตัณฑัยย์  นางยกโถ้ย  ตัณฑัยย์  และนางเคลือบ ตัณฑัยย์  มีบุตรธิดาทั้งหมด  ๑๖  คน  เป็นชาย  ๑๐  คน  และหญิง    คน  เป็นบุตรของนางสำลี    คนเป็นบุตรของนางยกโถ้ย    คน  และเป็นบุตรของนางเคลือบ  ๑๓  คน

หลุมฝังศพของอำมาตย์ตรี  พระอร่ามสาครเขตร  ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลรัษฎา  ริมถนนเทพกระษัตรี  อำเภอเมืองภูเก็ต   เป็นหลุมฝังศพที่ทำอย่างวิจิตรงดงาม  ฝังของมีค่า  เช่น  เครื่องเพชร  เครื่องทองคำ  และรัตนชาติอื่นๆ ไว้จำนวนมาก  ซุ้มประตูทางเข้าหลุมฝังศพสร้างเป็นศิลปะที่หาดูได้ยาก  นับเป็นมรดกชี้นสำคัญชิ้นหนึ่งของจังหวัดภูเก็ต

 

คัดลอกจาก  :

 

พัฒน์ จันทร์แก้ว (๒๕๓๓) “อำมาตย์ตรี พระอร่ามสาครเขตร (ตันเพ็กฮวด ตัณฑัยย์)”  ภูเก็จ’๓๓  หน้า ๙๔ – ๙๖   (หนังสือที่ระลึกการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ จังหวัดภูเก็ต ๒๕ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๓๓) กองประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ จังหวัดภูเก็ต

 

*****

สุสานพระอร่ามสาครเขตร ตั้งอยู่ที่ถนนเทพกระษัตรีฝั่งเขาโต๊ะแซะ

ใกล้โรงพยาบาลมิชชั่น ภูเก็ต

 

 

 

 

 

****

บ้านพระอร่ามสาครเขตร

ถนนระนอง อำเภอเมือง ภูเก็ต

 

 

 

 

 

*****

 

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน
หน่วยงานของรัฐ
  สกสค. ภูเก็ต
  ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
  อบจ. ภูเก็ต
  สนง.เขตการศึกษาภูเก็ต
  เทศบาลนครภูเก็ต
  เทศบาลเมืองกะทู้
  เทศบาลเมืองป่าตอง
  เทศบาลตำบลวิชิต
  เทศบาลตำบลรัษฎา
  เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี
  เทศบาลตำบลฉลอง
  เทศบาลตำบลศรีสุนทร
  อบต.สาคู
  อบต.เกาะแก้ว
  ขนส่งจังหวัดภูเก็ต
โรงพยาบาล
  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
  โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต
  โรงพยาบาลถลาง
  โรงพยาบาลสิริโรจน์
  โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
  โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต
เที่ยวภูเก็ต
  ภูเก็ตท่องเที่ยว
  แอร์เอเชีย
  บางกอกแอร์
  การบินไทย
  นกแอร์
  โอเรียนท์ไทย
แลกเปลี่ยนเงินตราและหุ้น
  ตลาดหลักทรัพย์-หุ้น
  ตลาดหุ้น
หนังสือพิมพ์
  มติชน
  ข่าวสด
  ไทยรัฐ
  เดลินิวส์
  voice tv
  สำนักข่าวอิศรา
  ผู้จัดการ
  แนวหน้า
  ไทยโพสต์
  บ้านเมือง
  โพสต์ทูเดย์
  สยามสปอร์ต
  เจาะลึกระบบสุขภาพ
  THE STANDARD
  the MATTER
  มุสลิมไทยโพสต์
  สยามธุรกิจ
  มติชนสุดสัปดาห์
  ไทยทริบูน Thai Tribune
  Bangkok Post
  ข่าวช่อง3
  เรียงเบอร์
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
  ข่าวภูเก็ต
  theThaiger
  Phuket Wan
  ข่าวภูเก็ตออนไลน์
  เสียงใต้รายวัน
หางานทำที่ภูเก็ต
  ศูนย์รวมงานจังหวัดภูเก็ต
  สมัครงานที่ภูเก็ต
  หางานทำที่จังหวัดภูเก็ต
หนังสือพิมพ์เพื่อนบ้าน
  ซินหัวไทย
  BBC news / ไทย
  NIKKEI ASIA
  Vientianemai
  Pasaxon
  The Phnom Penh Post
  The Myanmar Times
  Myammar - now
  The Irrawaddy
  Thanh Nien News
  Hanoitimes
  malaysiakini
  The StraitsTimes
  New Straits Times
  Tha Jakatar Post
  The Jakarta Globe
  Inside Indonesia
  The Manila Times
  Phillippine Daily Inquirer
  Phillippine Times
มูลนิธิ สมาคม
  มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต
  มูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ต
เรื่องน่าสนใจ
  สถิติโลก
  เวลาทั่วโลก
  รหัสไปรษณีย์ไทย
  การหาระยะทางจากเมืองสู่เมือง