Bookmark and Share Add to Favorites  
ภูมิอากาศจังหวัดภูเก็ต
  ความเร็วลมทั่วโลก
  สภาพอากาศจังหวัดภูเก็ต
  Phuket Weather Today
  10 Day Weather Forcast for Phuket
  สภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตัวันตก
  การเปลี่ยนองศา
แผ่นดินไหวและสึนามิ
  กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
  เรื่องแผ่นดินไหวและสึนามิ
  คลื่นยักษ์สึนามิถล่มภูเก็ต - You Tube
  แผ่นดินไหวทั่วโลก (USGS)
รวมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภูเก็ต
  PHUKET HERITAGE
  ทำเนียบสายตระกูล ณ ระนอง
สถาบันอุดมศึกษาในภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
  วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
โรงเรียนในภูเก็ต
  โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา
  โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว
  โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร
  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
  โรงเรียนราไวย์เรืองวิทย์
  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
  โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
  โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม
บริการวิชาการ
  สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต
  สนง.วัฒนธรรมภูเก็ต
  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.ภูเก็ต
ค้นข้อมูลจากหอสมุด
  Library of Congress
  The British Library
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  มหาวิทยาลัยมหิดล
ค้นเอกสาร
  พระราชบัญญัติ
  ราชกิจจานุเบกษา
สถาบันศาสนา
  @ พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี
เว็บเครือข่าย
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
  สมบูรณ์อินโฟ
  ตระกูลแซ่หลิน
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
.

ครม.สัญจร จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555

 

 

 

ครม.สัญจร จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 20  มีนาคม 2555   

******

มติชนออนไลน์ ตรวจสอบวาระการประชุมครม.สัญจร จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 20  มีนาคม 2555   ที่ประชุมครม. สัญจร  เรื่อง ผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
 

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอดังนี้
   

1. เห็นชอบแนวทางและข้อสั่งการในการแก้ไขปัญหาของรัฐมนตรีที่ปฏิบัติราชการใน พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันรวม 4 จังหวัด โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำรายละเอียดโครงการและรับข้อสั่งการ ของรัฐมนตรีไปดำเนินการ
   

2. เห็นชอบโครงการที่มีความพร้อมและมีความจำเป็นเร่งด่วน  ซึ่งสามารถดำเนินการได้ทันที  โดยให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดทำรายละเอียดคำขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำ ปี 2555 จัดส่งให้สำนักงบประมาณโดยเร่งด่วน
   

3. เห็นชอบตามความเห็นและข้อสั่งการเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากโครงการในพื้นที่ดู งานของรัฐมนตรีในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต จังหวัดพังงา จังหวัดกระบี่และจังหวัดตรัง
   

สาระสำคัญ
   

 

ผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่ง อันดามัน 4 จังวัด (ภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง) สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้ 
   

 

 

1. จังหวัดภูเก็ตมีรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง ลงพื้นที่ตรวจราชการรวม 12 คน 
    

1.1 พื้นที่ดูงาน ประกอบด้วย (1) ด้านการบริหารจัดการน้ำ สิ่งแวดล้อมและการเกษตร : อำเภอเมืองและอำเภอกระทู้ (2) ด้านโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ : อำเภอเมือง อำเภอถลาง และอำเภอกระทู้ (3) ด้านสังคม : อำเภอกลาง
    

1.2 แนวทางและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
     

(1) การบริหารจัดการน้ำ สิ่งแวดล้อมและการเกษตร
      

(1.1) เห็นชอบโครงการแก้มลิงเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำจังหวัดภูเก็ต โดยให้สนับสนุนงบประมาณดำเนินการในปี 2555 วงเงิน 25 ล้านบาท เพื่อดำเนินการขุดลอกขุมน้ำเฉลิมพระเกียรติ และขุมน้ำราชภัฏพร้อมก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ
      

(1.2) เห็นชอบหลักการโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียบริเวณพื้นที่สาม กอง เทศบาลนครภูเก็ต วงเงิน 60 ล้านบาท โดยให้เทศบาลนครภูเก็ตบรรจุโครงการไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2556 และให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานต่อไป
     

 

(1.3) เห็นชอบโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียระยะที่ 4 และโครงการก่อสร้างอาคารกำจัดกากตะกอน วงเงินรวม 160 ล้านบาท โดยโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียระยะที่ 4 วงเงิน 95 ล้านบาท ให้กองทุนสิ่งแวดล้อมเร่งรัดพิจารณาการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนิน โครงการ และโครงการก่อสร้างอาคารกำจัดกากตะกอนจุลินทรีย์ วงเงิน 65 ล้านบาท มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการกู้เงินเพื่อดำเนินโครงการต่อไป 
     

 

(2) ด้านโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์
    

 (2.1) เห็นชอบโครงการระบบท่อส่งน้ำจากโรงกรองน้ำบ้านบางโจไปยังท่าอากาศยานภูเก็ต เพื่อให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในท่าอากาศยานภูเก็ต โดยเห็นควรสนับสนุนงบประมาณปี 2555 จำนวน 25 ล้านบาท จากวงเงินงบประมาณ 49.68 ล้านบาท ในส่วนของงบประมาณที่เหลือจำนวน 24.68 ล้านบาท เห็นควรให้บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สมทบงบประมาณดำเนินการ 
      

(2.2) เห็นชอบโครงการพัฒนาระบบควบคุมการจราจรทางน้ำจังหวัดภูเก็ต โดยเห็นควรสนับสนุนงบประมาณปี 2555 วงเงิน 20 ล้านบาท และให้มีการประชาสัมพันธ์การให้บริการแบบ One Stop Service
     

(2.3) เห็นชอบโครงการพัฒนาระบบตรวจจับรถยนต์วิ่งด้วยความเร็วเกินอัตราที่กำหนดและ ระบบตรวจจับรถยนต์ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรในเขตจังหวัดภูเก็ต วงเงิน 30.71 ล้านบาท ทั้งนี้เห็นควรสนับสนุนงบประมาณดำเนินการปี 2555 โดยจัดลำดับความสำคัญของจุดติดตั้งระบบตรวจจับความเร็วรถยนต์ ในพื้นที่ถนนหลักจากเดิมจำนวน 6 จุด ปรับลดเหลือ 3 จุดที่สำคัญ โดยปรับลดวงเงินเหลือ 17 ล้านบาท
      

 

(2.4) เห็นชอบในหลักการโครงการอุโมงค์ลอดเข้าหาดป่าตอง เพื่อเป็นการแก้ปัญหาการจราจร วงเงิน 5,556.04 ล้านบาท โดยมอบให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาศึกษาความเหมาะสมเพิ่มเติม และให้เทศบาลเมืองป่าตองหารือกับท้องถิ่นใกล้เคียง ในการพิจารณากำหนดสัดส่วนเงินสมทบของท้องถิ่นในการลงทุนก่อสร้างอุโมงค์ รวมทั้งการกำหนดแนวทางการร่วมลงทุนภาครัฐและเอกชน  และการกำหนดอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการผ่านทางที่เหมาะสม
     

(2.5) เห็นชอบในหลักการโครงการก่อสร้างศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ โดยเห็นควรให้คณะกรรมการอำนวยการจัดระบบศูนย์ราชการ (กศร.) และคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนแม่บท ตามขั้นตอนของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอำนวยการจัดระบบศูนย์ ราชการ พ.ศ. 2539 ก่อนการพิจารณาให้การสนับสนุนงบประมาณต่อไป
     

 

 

(2.6) เห็นชอบในหลักการโครงการก่อสร้างถนนสี่ช่องจราจรถนนวิชิตสงคราม (ระยะที่ 4) กม.11+950-กม.13+300 และ กม.13+745-กม.14+546 วงเงิน 76 ล้านบาท โดยเห็นควรให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาศึกษาความเหมาะสมในการแก้ปัญหาจราจรใน เมืองภูเก็ต โดยบูรณาการแผนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ 
    

 

(3) ด้านสังคม
     

(3.1) เห็นชอบโครงการอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานบ้านพระยาวิชิตสงคราม โดยสนับสนุนงบประมาณปี 2555 วงเงิน 9.11 ล้านบาท
     

(3.2) เห็นชอบในหลักการโครงการก่อสร้างอนุสรณ์สถานเมืองถลาง อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต วงเงิน 500 ล้านบาท โดยให้จังหวัดภูเก็ตหารือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อบูรณาการการทำงานและจัดทำแผนแม่บท โดยมีรายละเอียดกิจกรรมงบประมาณและแผนบริหารจัดการโครงการที่ระบุหน่วยงาน รับผิดชอบดำเนินงานที่ชัดเจน 
   

2. จังหวัดพังงา มีรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจราชการ รวม 4 คน
   

2.1 พื้นที่ดูงาน ประกอบด้วย
    

(1) ด้านโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ อำเภอเมือง อำเภอตะกั่วป่า และอำเภอ            เกาะยาว
    

2.2 แนวทางและข้อสั่งการของคณะรัฐมนตรี
    

(1) ด้านโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์
      

(2.1) เห็นควรสนับสนุนงบประมาณโครงการเตรียมพื้นที่ ปรับปรุงพื้นที่ ถมดินบริเวณโครงการจัดตั้งศูนย์ราชการระดับจังหวัด จังหวัดพังงา วงเงิน 35 ล้านบาท เนื่องจากเป็นโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องดำเนินการเพื่อจัดเตรียม พื้นที่สำหรับการก่อสร้างโครงการจัดระบบศูนย์ราชการแห่งใหม่ของจังหวัดพังงา โดยให้เร่งรัดดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอำนวยการจัดระบบศูนย์ราชการ พ.ศ. 2539  และจัดทำข้อตกลงกับสำนักงบประมาณต่อไป 
      

(2.2) เห็นชอบในหลักการโครงการพัฒนาเครือข่ายเชื่อมโยงอันดามัน (Hub & Double Main Corridors) รวม 35 โครงการ วงเงิน 17,107.82 ล้านบาท โดยให้กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม บรรจุไว้ในแผนแม่บทระยะ 5 ปี และจัดลำดับความสำคัญของเส้นทางเพื่อเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปีตาม ขั้นตอนต่อไป โดยในปีงบประมาณ 2556 ควรจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการที่มีปัญหาเร่งด่วน จำนวน 7 โครงการ ระยะทางรวม 152.26 กม. วงเงินรวม 4,130 ล้านบาท
      

(2.3) เห็นชอบในหลักการโครงการก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอันดามัน วงเงิน 20 ล้านบาท โดยเร่งรัดให้หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการตามขั้นตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถดำเนินโครงการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด
     

(2.4) เห็นชอบโครงการปรับปรุงเส้นทางสายเพชรเกษม ช่วงเขาหลัก-บางเนียง โดยสนับสนุนงบประมาณปี 2555 วงเงิน 30 ล้านบาท
      

(2.5)  เห็นชอบโครงการก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือเพื่อการท่องเที่ยว (ท่ามาเนาะห์) ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา โดยสนับสนุนงบประมาณปี 2555 วงเงิน 30 ล้านบาท
                  

3. จังหวัดกระบี่ มีรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง  ลงพื้นที่ จำนวน 4 คน
                      

3.1 พื้นที่ดูงาน ประกอบด้วย (1) ด้านโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ อำเภอเมือง และอำเภอเหนือคลอง  (2) ด้านการท่องเที่ยว อำเภอเกาะลันตา  (3) ด้านสังคม อำเภอเมือง
                        

3.2 แนวทางและข้อสั่งการของคณะรัฐมนตรี
                             

 (1) ด้านโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์
                                  

(1.1) เห็นชอบในหลักการโครงการสำรวจและออกแบบเพื่อการก่อสร้างทางเลี่ยง เมืองกระบี่  วงเงิน 20 ล้านบาท  เพื่อจัดจ้างที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการเพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนดำเนินการก่อสร้างต่อไป
                              

(2) ด้านการท่องเที่ยว
                                  

(2.1) เห็นชอบการเร่งรัดแก้ไขปัญหาการสัญจรไปยังเกาะลันตา แต่ไม่เห็นด้วยกับการแก้ปัญหาโดยการขุดลอกร่องน้ำบริเวณท่าเทียบแพขนานยนต์ ข้ามฟากเกาะลันตาซึ่งมีสภาพตื้นเขิน  โดยเห็นควรให้เปลี่ยนจากการขุดลอกร่องน้ำเป็นการขยายการก่อสร้างสะพานเพื่อ ให้แพขนานยนต์ สามารถเข้าเทียบท่าได้ตลอดเวลา ซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน
                              

(3) ด้านสังคม
                                  

(3.1) เห็นชอบโครงการก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุ – ฉุกเฉิน และอุบัติภัยธรรมชาติ เพื่อรองรับคุณภาพชีวิตที่ดีและการท่องเที่ยว โดยสนับสนุนงบประมาณปี 2555 วงเงิน 99.34 ล้านบาท
                                  

 (3.2) รับทราบข้อเสนอโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยของฝั่งทะเลอันดามันในพื้นที่ จังหวัดกระบี่ และมอบให้กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับจังหวัดกระบี่  ศึกษาโครงการและนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
                  

4. จังหวัดตรัง มีรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง ลงพื้นที่ จำนวน 3 คน
                     

 4.1 พื้นที่ดูงาน ประกอบด้วย (1) ด้านการบริหารจัดการน้ำ สิ่งแวดล้อม และการเกษตร อำเภอห้วยยอด  (2) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน อำเภอเมืองและอำเภอสิเกา (3) ด้านการท่องเที่ยว อำเภอปะเหลียน
                        

4.2 แนวทางและข้อสั่งการของคณะรัฐมนตรี
                             

 (1) การบริหารจัดการน้ำ สิ่งแวดล้อมและการเกษตร  เห็นชอบโครงการการพัฒนาแหล่งน้ำจังหวัดตรัง โดยสนับสนุนงบประมาณปี 2555 วงเงิน 64 ล้านบาท  โดยทำกรตกลงรายละเอียดกับสำนักงบประมาณ
                              

(2) ด้านโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์
                                   

(2.1) เห็นชอบในหลักการโครงการการพัฒนาท่าเทียบเรือเพื่อการท่องเที่ยว วงเงิน 30 ล้านบาท โดยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังจัดทำแผนการบริหารท่าเรือ  และบำรุงรักษาในระยะยาว โดยใช้งบประมาณท้องถิ่น  รวมทั้งให้ประชาชนใช้น้ำประปาได้ ทั้งนี้ให้ สศช.  และสำนักงบประมาณพิจารณาแหล่งงบประมาณในการดำเนินโครงการต่อไป
                                   

(2.2) เห็นชอบในหลักการโครงการขยายลานจอดเครื่องบินและก่อสร้างทางขับท่าอากาศยาน ตรัง โดยขยายหลุมจอดที่ 3 ของอาคารผู้โดยสารใหม่ ทั้งนี้ ให้ สศช. และสำนักงบประมาณพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ และการปรับปรุงอาคารผู้โดยสารเดิมที่มีระบบอุปกรณ์พื้นฐานที่จำเป็นในการ บริการผู้โดยสาร โดยให้ สศช. และสำนักงบประมาณพิจารณาอุดหนุนงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็น สนับสนุนการดำเนินการต่อไป
                              

(3) ด้านการท่องเที่ยว
                                   

(3.1) เห็นชอบโครงการพัฒนาเกาะสุกรเป็นแหล่งท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน โดยสนับสนุนงบประมาณดำเนินการปี 2555 วงเงิน 25.94 ล้านบาท
    

ความเห็นและข้อสั่งการเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากโครงการในพื้นที่ดูงาน
                     

1. จังหวัดภูเก็ต
                       

1.1 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายศักดา คงเพชร) เห็นควรให้แขวงทางการภูเก็ต สำนักงานทางหลวงกระบี่ (สุราษฎร์ธานี) จัดทำโครงการปรับปรุงเรขาคณิตของทางหลวงหมายเลข 402 (บริเวณโค้งคอเอน) เพิ่มเติม เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณปี 2555 วงเงิน 20 ล้านบาท
                         

1.2 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์)
                                 

(1) เห็นชอบในหลักการโครงการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฉลอง จำนวน 2 โครงการ ประกอบด้วย โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกบำบัดรักษาโรงพยาบาลฉลอง  วงเงิน 102 ล้านบาท  และโครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักแพทย์/พยาบาล เจ้าหน้าที่ 20 ยูนิต  6 ชั้น รพ.สต.ฉลอง วงเงิน 84 ล้านบาท โดยให้กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการต่อไป
                                 

(2) เห็นชอบหลักการโครงการของโรงพยาบาลถลาง จำนวน 2 โครงการ ประกอบด้วย  โครงการจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ วงเงิน 106 ล้านบาท โดยให้กระทรวงสาธารณสุขสนับสนุนงบประมาณในปี 2556 และโครงการก่อสร้างแฟลตพยาบาล 7 ชั้น 80 ยูนิต วงเงิน 60 ล้านบาท ให้ทบทวนรายละเอียดก่อนเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป
                                 

(3)  เห็นชอบหลักการโครงการก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการ 10 ชั้น ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต วงเงิน 225 ล้านบาท  โดยให้กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการต่อไป
                                 

 

(4) เห็นชอบหลักการโครงการของโรงพยาบาลป่าตอง จำนวน 2 โครงการ ประกอบด้วย โครงการก่อสร้างอาคาร International Rehabilitation Center  4 ชั้น วงเงิน 325.65 ล้านบาท  และโครงการอาคารพักพยาบาลขนาด 40 ห้อง 80 ยูนิต 7 ชั้น วงเงิน 60 ล้านบาท โดยให้กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการต่อไป

 


                  

2. จังหวัดพังงา
                      

2.1 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (น.อ.อนุดิษฐ์    นาครทรรพ)
                             

เห็นควรดำเนินการในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างศูนย์บริการ นักท่องเที่ยวอันดามัน เพิ่มเติม ประกอบด้วย ทำความเข้าใจกับชุมชนในการจัดระเบียบการขนส่งบนเกาะ ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเร่งรัดโครงการก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำมายังเกาะปัน หยี ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทำแผนการขุดลอกคลองพังงา ให้บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เพิ่มความเร็วของระบบอินเตอร์เน็ตให้กับโรงเรียนบนเกาะปันหยี ให้มีการศึกษาและวางยุทธศาสตร์ในเรื่องแผนการตลาด การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP มาจำหน่าย และการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชนบริเวณรอบอ่าวพังงา และให้สำนักงานสถิติจังหวัดพังงาเร่งรัดดำเนินการโครงการศูนย์ ICT ชุมชน
                         

 

2.2 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์)
                             

 เห็นควรสนับสนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอันดามัน เพื่อให้บริการฝึกอบรมแรงงานในอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้มี มาตรฐานสากล โดยมอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ขอรับการสนับสนุนจากกระทรวงอุตสาหกรรมขยายระยะเวลาการใช้ที่ดิน 4.5 ไร่ ในพื้นที่ของสำนักงานทรัพยากรธรณี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ซึ่งได้อนุญาตให้ใช้ถึงปี 2558   หรือมอบที่ดินให้ศูนย์อบรมฯ ได้ใช้ประโยชน์ถาวร รวมทั้งเห็นควรสนับสนุนงบประมาณปี 2556 เพื่อดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอันดามัน วงเงิน 30.60 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างอาคารปฏิบัติการดำเนินการฝึกอบรมและอาคารหอพักผู้ฝึกอบรม
                  

3. จังหวัดกระบี่
                        

3.1 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์)
                           

 

 เห็นชอบในหลักการโครงการก่อสร้างอาคารวินิจฉัยและรักษาพยาบาล เพื่อรองรับคุณภาพชีวิตที่ดีและการท่องเที่ยวของโรงพยาบาลกระบี่ วงเงิน 388.50 ล้านบาท โดยให้กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการต่อไป
                  

 

4. จังหวัดตรัง
                       

 4.1 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย)
                             

 

 เห็นควรสนับสนุนโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเพิ่มเติมจำนวน 2 โครงการ ประกอบด้วย โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ปากคลองลำขัน หมู่ที่ 5 บ้านท่าเขา ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยขอรับการจัดสรรงบประมาณ ปี 2555 วงเงิน 3.25 ล้านบาท และโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำทะเลกัดเซาะตลิ่งพัง ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสุกร วงเงิน 19.80 ล้านบาท โดยมอบหมายให้องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสุกรเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ ปี 2556 ผ่านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 

 

******

 

 

 

 

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน
หน่วยงานของรัฐ
  สกสค. ภูเก็ต
  ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
  อบจ. ภูเก็ต
  สนง.เขตการศึกษาภูเก็ต
  เทศบาลนครภูเก็ต
  เทศบาลเมืองกะทู้
  เทศบาลเมืองป่าตอง
  เทศบาลตำบลวิชิต
  เทศบาลตำบลรัษฎา
  เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี
  เทศบาลตำบลฉลอง
  เทศบาลตำบลศรีสุนทร
  อบต.สาคู
  อบต.เกาะแก้ว
  ขนส่งจังหวัดภูเก็ต
โรงพยาบาล
  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
  โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต
  โรงพยาบาลถลาง
  โรงพยาบาลสิริโรจน์
  โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
  โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต
เที่ยวภูเก็ต
  ภูเก็ตท่องเที่ยว
  แอร์เอเชีย
  บางกอกแอร์
  การบินไทย
  นกแอร์
  โอเรียนท์ไทย
แลกเปลี่ยนเงินตราและหุ้น
  ตลาดหลักทรัพย์-หุ้น
  ตลาดหุ้น
หนังสือพิมพ์
  มติชน
  ข่าวสด
  ไทยรัฐ
  เดลินิวส์
  voice tv
  สำนักข่าวอิศรา
  ผู้จัดการ
  แนวหน้า
  ไทยโพสต์
  บ้านเมือง
  โพสต์ทูเดย์
  สยามสปอร์ต
  เจาะลึกระบบสุขภาพ
  THE STANDARD
  the MATTER
  มุสลิมไทยโพสต์
  สยามธุรกิจ
  มติชนสุดสัปดาห์
  ไทยทริบูน Thai Tribune
  Bangkok Post
  ข่าวช่อง3
  เรียงเบอร์
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
  ข่าวภูเก็ต
  theThaiger
  Phuket Wan
  ข่าวภูเก็ตออนไลน์
  เสียงใต้รายวัน
หางานทำที่ภูเก็ต
  ศูนย์รวมงานจังหวัดภูเก็ต
  สมัครงานที่ภูเก็ต
  หางานทำที่จังหวัดภูเก็ต
หนังสือพิมพ์เพื่อนบ้าน
  ซินหัวไทย
  BBC news / ไทย
  NIKKEI ASIA
  Vientianemai
  Pasaxon
  The Phnom Penh Post
  The Myanmar Times
  Myammar - now
  The Irrawaddy
  Thanh Nien News
  Hanoitimes
  malaysiakini
  The StraitsTimes
  New Straits Times
  Tha Jakatar Post
  The Jakarta Globe
  Inside Indonesia
  The Manila Times
  Phillippine Daily Inquirer
  Phillippine Times
มูลนิธิ สมาคม
  มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต
  มูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ต
เรื่องน่าสนใจ
  สถิติโลก
  เวลาทั่วโลก
  รหัสไปรษณีย์ไทย
  การหาระยะทางจากเมืองสู่เมือง