Bookmark and Share Add to Favorites  
ภูมิอากาศจังหวัดภูเก็ต
  ความเร็วลมทั่วโลก
  สภาพอากาศจังหวัดภูเก็ต
  Phuket Weather Today
  10 Day Weather Forcast for Phuket
  สภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตัวันตก
  การเปลี่ยนองศา
แผ่นดินไหวและสึนามิ
  กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
  เรื่องแผ่นดินไหวและสึนามิ
  คลื่นยักษ์สึนามิถล่มภูเก็ต - You Tube
  แผ่นดินไหวทั่วโลก (USGS)
รวมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภูเก็ต
  PHUKET HERITAGE
  ทำเนียบสายตระกูล ณ ระนอง
สถาบันอุดมศึกษาในภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
  วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
โรงเรียนในภูเก็ต
  โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา
  โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว
  โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร
  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
  โรงเรียนราไวย์เรืองวิทย์
  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
  โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
  โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม
บริการวิชาการ
  สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต
  สนง.วัฒนธรรมภูเก็ต
  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.ภูเก็ต
ค้นข้อมูลจากหอสมุด
  Library of Congress
  The British Library
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  มหาวิทยาลัยมหิดล
ค้นเอกสาร
  พระราชบัญญัติ
  ราชกิจจานุเบกษา
สถาบันศาสนา
  @ พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี
เว็บเครือข่าย
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
  สมบูรณ์อินโฟ
  ตระกูลแซ่หลิน
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
.

วัดเทพกระษัตรี (วัดบ้านดอน)

 

        วัดเทพกระษัตรี หรือ วัดบ้านดอน ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙๐ บ้านดอน หมู่ที่ ๔ ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๑ ไร่ ๒ งาน ๘๐ ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือ จดจดถนน ทิศตะวันออกจดที่ดินชาวบ้าน ทิศตะวันตกจดถนน ทิศใต้จดเขตที่ธรณีสงฆ์   วัดมีที่ธรณีสงฆ์ ๓ แปลง รวม ๘๔ ไร่ ๓ งาน ๔๗ ตารางวา

 

ประวัติวัดเทพกษัตรีย์ พิมพ์ พ.ศ. ๒๕๒๗

 

 

       วัดเทพกษัตริย์  ตั้งอยู่เลขที่  190  บ้านดอน  หมู่ที่  4  ตำบลเทพกษัตริย์  อำเภอถลาง  จังหวัดภูเก็ต  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่  11  ไร่  2  งาน  80  ตารางวา  โฉนดเลขที่  3058  อาณาเขต  ทิศเหนือยาว 7 เส้น  18  วา  ติดต่อกับทางเกวียน  ทิศใต้ยาว  3  เส้น  18 วา  ติดต่อกับเขตที่ธรณีสงฆ์  ทิศตะวันออกยาว  3  เส้น  ติดต่อกับที่นาของชาวบ้าน  ทิศตะวันตกยาว  3  เส้น  ติดต่อกับทางเกวียน  มีที่ธรณีสงฆ์  3  แปลง  เนื้อที่  84  ไร่  3  งาน  47  ตารางวา  โฉนดเลขที่  3067, 3073  และ  ส.ค.  1

       พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบสูง  ไม่ห่างไกลจากหมู่บ้านการคมนาคมสะดวก  อาคารเสนาสนะต่าง ๆ มี  อุโบสถกว้าง  10  เมตร  ยาว  15  เมตร  สร้าง  พ.ศ.  2482  มีสภาพทรุดโทรม  ศาลาการเปรียญกว้าง  15  เมตร  ยาว  25  เมตร  กำลังดำเนินการก่อสร้างเป็นอาคารถาวร  กุฏิสงฆ์จำนวน  4  หลัง  เป็นอาคารไม้มีสภาพทรุดโทรมเพราะสร้างมานานแล้ว  สำหรับปูชนียวัตถุมีหลวงพ่อพระนอน  สร้างขึ้นมาหลายร้อยปีเป็นพระพุทธรูปที่เก่าแก่มากประดิษฐานอยู่ในอุโบสถและมีรูปปั้นหลวงพ่อเจ้าฟ้าหรือหลวงพ่อฝา  อยู่ทางด้านทิศตะวันออกของวัดด้วย

 

       วัดเทพกษัตรีย์  สร้างขึ้นเมื่อประมาณ  พ.ศ.  2019  เดิมมีนามว่า  “วัดดอน”  ตามชื่อบ้าน  ซึ่งเป็นหมู่บ้านของท้าวเทพกษัตรีย์  และท้าวศรีสุนทรที่รู้จักกันดีในทางประวัติศาสตร์  เมื่อครั้งที่ท้าวเทพกษัตรีย์ได้นำชาวบ้านสู้รบกับข้าศึกได้ชัยชนะแล้ว  ได้มาสร้างเสนาสนะขึ้นไว้  โดยมีหลวงพ่อฝา  หรือที่ชาวบ้านเรียกท่านว่า  “หลวงพ่อเจ้าฟ้า”  เป็นผู้ปกครองวัดรูปแรก  ซึ่งท่านมีส่วนในการปกป้องรักษาบ้านเมืองเป็นอย่างมากด้วย  ต่อมาทางราชการได้เห็นความสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ท้าวเทพกษัตรีย์มีส่วนเกี่ยวข้องกับวัดนี้  จึงได้เปลี่ยนนามเสียใหม่  ให้มีความหมายและเป็นอนุสรณ์แก่ผู้สร้างว่า  “วัดเทพกษัตรีย์”  วัดนี้ตั้งอยู่ห่างจากบ้านดอนอันเป็นบ้านเดินของท้าวเทพกษัตรีย์  ไปทางทิศตะวันออกประมาณ  15  เส้น  เป็นวัดแรกที่สร้างขึ้นในจังหวัดภูเก็ต  การพระราชทานวิสุงคามสีมาถือว่าได้รับมาประมาณ  พ.ศ.  2075  ในด้านการศึกษา  ได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมเริ่มมาตั้งแต่  พ.ศ.  2508  ขณะนี้นักธรรมมีพระภิกษุ  20  รูป  สามเณร  2  รูป  นอกจากนี้ได้ให้ทางราชการสร้างโรงเรียนประถมศึกษาในที่วัด  และได้อุปการะช่วยเหลือทางโรงเรียนตลอดมาด้วย

 

       เจ้าอาวาสมี  10  รูป  คือ  รูปที่  1  หลวงพ่อเจ้าฟ้าหรือหลวงพ่อฝา  รูปที่  2  หลวงพ่อบุญยงค์  รูปที่  3  หลวงพ่อคง   รูปที่  4  หลวงพ่อบุญมี  รูปที่  5  หลวงพ่อดำ  รูปที่  6  หลวงพ่อทศ  รูปที่  7  หลวงพ่อเมือง  รูปที่  8  หลวงพ่อเนียม  พ.ศ.  2491-2508   รูปที่  9  พระปลัดเผื่อน  พ.ศ.  2508-2512  รูปที่  10  พระครูสุเทพสิริวัฒน์  ดำรงตำแหน่งตั้งแต่  พ.ศ.  2512 เป็นต้นมา

       วัดเทพกษัตรีย์  มีพระภิกษุจำพรรษา  20  รูป  สามเณร  1  รูป  ชี  1  คน  ศิษย์วัด  3  คน

 

***

 

ข้อมูลยังไม่ได้ปรับปรุง พิมพ์ตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๒๗

 

 

 

ค้ดลอกจาก

 

 

ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร (๒๕๒๗) เล่ม ๓  ฝ่ายพุทธศาสนสถาน  กองพุทธศาสนสถาน  กรมการศาสนา  กระทรวงศึกษาธิการ

 

****

 

 

 

 

 

 

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน
หน่วยงานของรัฐ
  สกสค. ภูเก็ต
  ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
  อบจ. ภูเก็ต
  สนง.เขตการศึกษาภูเก็ต
  เทศบาลนครภูเก็ต
  เทศบาลเมืองกะทู้
  เทศบาลเมืองป่าตอง
  เทศบาลตำบลวิชิต
  เทศบาลตำบลรัษฎา
  เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี
  เทศบาลตำบลฉลอง
  เทศบาลตำบลศรีสุนทร
  อบต.สาคู
  อบต.เกาะแก้ว
  ขนส่งจังหวัดภูเก็ต
โรงพยาบาล
  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
  โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต
  โรงพยาบาลถลาง
  โรงพยาบาลสิริโรจน์
  โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
  โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต
เที่ยวภูเก็ต
  ภูเก็ตท่องเที่ยว
  แอร์เอเชีย
  บางกอกแอร์
  การบินไทย
  นกแอร์
  โอเรียนท์ไทย
แลกเปลี่ยนเงินตราและหุ้น
  ตลาดหลักทรัพย์-หุ้น
  ตลาดหุ้น
หนังสือพิมพ์
  มติชน
  ข่าวสด
  ไทยรัฐ
  เดลินิวส์
  voice tv
  สำนักข่าวอิศรา
  ผู้จัดการ
  แนวหน้า
  ไทยโพสต์
  บ้านเมือง
  โพสต์ทูเดย์
  สยามสปอร์ต
  เจาะลึกระบบสุขภาพ
  THE STANDARD
  the MATTER
  มุสลิมไทยโพสต์
  สยามธุรกิจ
  มติชนสุดสัปดาห์
  ไทยทริบูน Thai Tribune
  Bangkok Post
  ข่าวช่อง3
  เรียงเบอร์
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
  ข่าวภูเก็ต
  theThaiger
  Phuket Wan
  ข่าวภูเก็ตออนไลน์
  เสียงใต้รายวัน
หางานทำที่ภูเก็ต
  ศูนย์รวมงานจังหวัดภูเก็ต
  สมัครงานที่ภูเก็ต
  หางานทำที่จังหวัดภูเก็ต
หนังสือพิมพ์เพื่อนบ้าน
  ซินหัวไทย
  BBC news / ไทย
  NIKKEI ASIA
  Vientianemai
  Pasaxon
  The Phnom Penh Post
  The Myanmar Times
  Myammar - now
  The Irrawaddy
  Thanh Nien News
  Hanoitimes
  malaysiakini
  The StraitsTimes
  New Straits Times
  Tha Jakatar Post
  The Jakarta Globe
  Inside Indonesia
  The Manila Times
  Phillippine Daily Inquirer
  Phillippine Times
มูลนิธิ สมาคม
  มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต
  มูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ต
เรื่องน่าสนใจ
  สถิติโลก
  เวลาทั่วโลก
  รหัสไปรษณีย์ไทย
  การหาระยะทางจากเมืองสู่เมือง