Bookmark and Share Add to Favorites  
ภูมิอากาศจังหวัดภูเก็ต
  ความเร็วลมทั่วโลก
  สภาพอากาศจังหวัดภูเก็ต
  Phuket Weather Today
  10 Day Weather Forcast for Phuket
  สภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตัวันตก
  การเปลี่ยนองศา
แผ่นดินไหวและสึนามิ
  กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
  เรื่องแผ่นดินไหวและสึนามิ
  คลื่นยักษ์สึนามิถล่มภูเก็ต - You Tube
  แผ่นดินไหวทั่วโลก (USGS)
รวมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภูเก็ต
  PHUKET HERITAGE
  ทำเนียบสายตระกูล ณ ระนอง
สถาบันอุดมศึกษาในภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
  วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
โรงเรียนในภูเก็ต
  โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา
  โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว
  โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร
  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
  โรงเรียนราไวย์เรืองวิทย์
  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
  โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
  โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม
บริการวิชาการ
  สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต
  สนง.วัฒนธรรมภูเก็ต
  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.ภูเก็ต
ค้นข้อมูลจากหอสมุด
  Library of Congress
  The British Library
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  มหาวิทยาลัยมหิดล
ค้นเอกสาร
  พระราชบัญญัติ
  ราชกิจจานุเบกษา
สถาบันศาสนา
  @ พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี
เว็บเครือข่าย
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
  สมบูรณ์อินโฟ
  ตระกูลแซ่หลิน
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
.

วัดเทพวนาราม (วัดมานิก)

 

        วัดเทพวนาราม หรือ วัดม่าหนิก ตั้งอยู่ที่บ้านม่าหนิก เลขที่ --  หมู่ที่ ๗ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เนื้อที่ดินของวัดรวม ๑๘ ไร่ ๑ งาน ๒๙ ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือจดถนนสาธารณะ ทิศใต้จดที่เอกชน และป่าช้าสาธรณะ ทิศตะวันออกจดป่าช้าสาธารณะ ทิศตะวันตกจดที่เอกชน

 

ประวัติวัดเทพวนาราม พิมพ์ พ.ศ. ๒๕๒๗

 

 

       วัดเทพวนาราม  ตั้งอยู่ที่บ้านม่าหนิก  หมู่ที่  7  ตำบลศรีสุนทร  อำเภอถลาง  จังหวัดภูเก็ต  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่  18  ไร่  1 งาน  29  ตารางวา  น.ส. 3  เลขที่  503  อาณาเขต  ทิศเหนือยาว  2 เส้น  17  วา  ติดต่อกับทางสาธารณะ  ทิศใต้ยาว  3 เส้น 9 วาเศษ  ติดต่อกับที่ดินนายเหลียน  โฉมรักษ์  และที่ป่าช้าสาธารณะ  ทิศตะวันออกยาว  5  เส้น  15 วา  ติดต่อกับที่ป่าช้าสาธารณะ  ทิศตะวันตกยาว  5  เส้น  12 วาเศษ  ติดต่อกับที่ดินนายเหลียน โฉมรักษ์

       พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบสูง  สภาพแวดล้อมเป็นที่สวนยางพารา  และเหมืองแร่ดีบุก  อาคารเสนาสนะต่าง ๆ มี  อุโบสถกว้าง 7  เมตร  ยาว  21  เมตร  สร้าง  พ.ศ.  2524  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาการเปรียญกว้าง  10  เมตร  ยาว  15  เมตร  สร้าง  พ.ศ.  2501  เป็นอาคารไม้โปร่งแบบโรงช้าง  กุฏิสงฆ์จำนวน  13  หลัง  เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้  2  หลัง  เป็นอาคารไม้  11  หลัง  สำหรับปูชนียวัตถุมีพระประธานในอุโบสถ  3  องค์  เป็นพระทองเหลืองศิลปะแบบสมัยสุโขทัย  องค์กลางพระเพลากว้าง  6  ฟุต  ปางมารวิชัย  นายเก่ง  นางขิม  หลิมปานนท์  สร้างถวายเมื่อ  พ.ศ.  2523  องค์ขวาปางมารวิชัย  พระเพลากว้าง  3  ฟุต  5  นิ้ว  นายประสาทพร  นางสมถวิล  อนันตพงศ์  และนายโชติรส  นางหทัย  พิรัญสมบูรณ์  สร้างถวายเมื่อ  พ.ศ.  2525  องค์ซ้ายปางประทานพร  พระเพลากว้าง  3  ฟุต  4  นิ้ว  นางชื่น  ครุฑแก้ว  นางโปหุ้น  วิวัฒนะวงศ์  สร้างถวายเมื่อ  พ.ศ.  2525  และยังมีพระพุทธรูปปูนปั้นโครงเหล็กเป็นพระกลางแจ้งประจำวัดขนาดพระเพลากว้าง 9 ศอก  สูง 12  ศอก  ประชาชนร่วมใจกันสร้างเมื่อ  พ.ศ.  2525

 

       วัดเทพวนาราม  ชาวบ้านเรียกว่า  “วัดม่าหนิก”  ได้รับอนุญาตให้สร้างวัดเมื่อวันที่  7  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2520  ที่ดินตั้งวัดเดิมเป็นส่วนหนึ่งของป่าช้า  นายนุ้ย  ณ ถลาง  ทำหลักฐานมอบให้สร้างวัด  และนายเพียร  วัยวุฒิ  ดำเนินการสร้างอาคารเสนาสนะเริ่มมาตั้งแต่  พ.ศ.  2501  กระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งเป็นวัดโดยถูกต้องตามกฎหมายเมื่อวันที่  14  ธันวาคม  พ.ศ.  2521  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่  14  ตุลาคม  พ.ศ.  2525  เขตวิสุงคามสีมากว้าง  40  เมตร  ยาว  80  เมตร  ในด้านการศึกษา  ทางวัดเปิดสอนพระปริยัติธรรมเริ่มมาตั้งแต่  พ.ศ.  2517  ขณะที่ยังเป็นที่พักสงฆ์อยู่  ขณะนี้นักธรรมมีพระภิกษุ  30  รูป  สามเณร  10  รูป

       เจ้าอาวาสมี  2  รูป  คือ  รูปที่  1  พระใบฎีกาผัน  พุทฺธสโร  พ.ศ.  2521-2525   รูปที่  2  พระเศวก  อาภสฺสโร  ดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่  พ.ศ.  2525  เป็นต้นมา

       วัดเทพวนาราม  มีพระภิกษุจำพรรษา  3  รูป  สามเณร  5  รูป  ชี  1  คน  ศิษย์วัด  1  คน

 

***

 

ข้อมูลยังไม่ได้ปรับปรุง พิมพ์ตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๒๗

 

 

 

ค้ดลอกจาก

 

 

ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร (๒๕๒๗) เล่ม ๓  ฝ่ายพุทธศาสนสถาน  กองพุทธศาสนสถาน  กรมการศาสนา  กระทรวงศึกษาธิการ

 

****

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน
หน่วยงานของรัฐ
  สกสค. ภูเก็ต
  ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
  อบจ. ภูเก็ต
  สนง.เขตการศึกษาภูเก็ต
  เทศบาลนครภูเก็ต
  เทศบาลเมืองกะทู้
  เทศบาลเมืองป่าตอง
  เทศบาลตำบลวิชิต
  เทศบาลตำบลรัษฎา
  เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี
  เทศบาลตำบลฉลอง
  เทศบาลตำบลศรีสุนทร
  อบต.สาคู
  อบต.เกาะแก้ว
  ขนส่งจังหวัดภูเก็ต
โรงพยาบาล
  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
  โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต
  โรงพยาบาลถลาง
  โรงพยาบาลสิริโรจน์
  โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
  โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต
เที่ยวภูเก็ต
  ภูเก็ตท่องเที่ยว
  แอร์เอเชีย
  บางกอกแอร์
  การบินไทย
  นกแอร์
  โอเรียนท์ไทย
แลกเปลี่ยนเงินตราและหุ้น
  ตลาดหลักทรัพย์-หุ้น
  ตลาดหุ้น
หนังสือพิมพ์
  มติชน
  ข่าวสด
  ไทยรัฐ
  เดลินิวส์
  voice tv
  สำนักข่าวอิศรา
  ผู้จัดการ
  แนวหน้า
  ไทยโพสต์
  บ้านเมือง
  โพสต์ทูเดย์
  สยามสปอร์ต
  เจาะลึกระบบสุขภาพ
  THE STANDARD
  the MATTER
  มุสลิมไทยโพสต์
  สยามธุรกิจ
  มติชนสุดสัปดาห์
  ไทยทริบูน Thai Tribune
  Bangkok Post
  ข่าวช่อง3
  เรียงเบอร์
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
  ข่าวภูเก็ต
  theThaiger
  Phuket Wan
  ข่าวภูเก็ตออนไลน์
  เสียงใต้รายวัน
หางานทำที่ภูเก็ต
  ศูนย์รวมงานจังหวัดภูเก็ต
  สมัครงานที่ภูเก็ต
  หางานทำที่จังหวัดภูเก็ต
หนังสือพิมพ์เพื่อนบ้าน
  ซินหัวไทย
  BBC news / ไทย
  NIKKEI ASIA
  Vientianemai
  Pasaxon
  The Phnom Penh Post
  The Myanmar Times
  Myammar - now
  The Irrawaddy
  Thanh Nien News
  Hanoitimes
  malaysiakini
  The StraitsTimes
  New Straits Times
  Tha Jakatar Post
  The Jakarta Globe
  Inside Indonesia
  The Manila Times
  Phillippine Daily Inquirer
  Phillippine Times
มูลนิธิ สมาคม
  มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต
  มูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ต
เรื่องน่าสนใจ
  สถิติโลก
  เวลาทั่วโลก
  รหัสไปรษณีย์ไทย
  การหาระยะทางจากเมืองสู่เมือง