Bookmark and Share Add to Favorites  
ภูมิอากาศจังหวัดภูเก็ต
  ความเร็วลมทั่วโลก
  สภาพอากาศจังหวัดภูเก็ต
  Phuket Weather Today
  10 Day Weather Forcast for Phuket
  สภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตัวันตก
  การเปลี่ยนองศา
แผ่นดินไหวและสึนามิ
  กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
  เรื่องแผ่นดินไหวและสึนามิ
  คลื่นยักษ์สึนามิถล่มภูเก็ต - You Tube
  แผ่นดินไหวทั่วโลก (USGS)
รวมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภูเก็ต
  PHUKET HERITAGE
  ทำเนียบสายตระกูล ณ ระนอง
สถาบันอุดมศึกษาในภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
  วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
โรงเรียนในภูเก็ต
  โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา
  โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว
  โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร
  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
  โรงเรียนราไวย์เรืองวิทย์
  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
  โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
  โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม
บริการวิชาการ
  สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต
  สนง.วัฒนธรรมภูเก็ต
  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.ภูเก็ต
ค้นข้อมูลจากหอสมุด
  Library of Congress
  The British Library
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  มหาวิทยาลัยมหิดล
ค้นเอกสาร
  พระราชบัญญัติ
  ราชกิจจานุเบกษา
สถาบันศาสนา
  @ พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี
เว็บเครือข่าย
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
  สมบูรณ์อินโฟ
  ตระกูลแซ่หลิน
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
.

ผู้สำเร็จราชการเมืองถลาง

 

 

ออกพระเพชรคีรีศรีพิชัยสงครามรามคำแหง

   ประมาณ   พ.ศ. ๒๑๙๙ – ๒๒๐๔

   ไม่ทราบ ระหว่าง   พ.ศ. ๒๒๐๕ – ๒๒๒๓

เรอเน่ ชาร์บอนโน  ( Rene Charbonneau ) ชาวฝรั่งเศส                 

   ประมาณ    พ.ศ. ๒๒๒๔ – ๒๒๒๗

ซิเออร์ บิลลี่ ( Sieur Billi )  ชาวฝรั่งเศส

   ประมาณพ.ศ. ๒๒๒๗ - ๒๒๓๑

  ไม่ทราบ ระหว่าง  พ.ศ. ๒๒๓๑ – ๒๒๔๓

ผู้รักษาเมืองเป็นคนจีน ประมาณ  พ.ศ. ๒๒๔๓ – ๒๒๖๒

   ไม่ทราบระหว่างพ.ศ. ๒๒๖๓ - ๒๓๐๔

ออกหลวงชัยสุรินทร์อินทรเสนา(จอมไชยสุรินทร์)

   ประมาณพ.ศ. ๒๓๐๕ - ๒๓๑๐

พระเพชรคีรีศรีพิชัยสงครามรามคำแหง (ทองคำ)

   ประมาณพ.ศ. ๒๓๑๐ - ๒๓๑๒

พระยาเพชรคีรีศรีพิชัยสงครามรามคำแหง (คางเซ่ง)

   พ.ศ. ๒๓๑๒ - ๑๓๑๖

พระยาเพชรคีรีศรีพิชัยสงครามรามคำแหง (อาด)

   พ.ศ. ๒๓๑๗ - ๒๓๑๘

พระยาเพชรคีรีศรีพิชัยสงครามรามคำแหง (ขัน)

   พ.ศ. ๒๓๑๙ – ๒๓๒๔

พระปลัดทองพูน รักษาการ

   พ.ศ.  ๒๓๒๔ - ๒๓๒๖

พระยาทุกขราช (ขัน)

   พ.ศ. ๒๓๒๗ - ๒๓๒๘

พระยาเพชรคีรีศรีพิชัยสงครามรามคำแหง (ทองพูน ณ ถลาง )

   พ.ศ. ๒๓๒๙ - ๒๓๓๒

พระยาเพชรคีรีศรีพิชัยสงครามรามคำแหง (เทียน ประทีป ณ ถลาง )

   พ.ศ. ๒๓๓๓ - ๒๓๓๖

พระยาเพชรคีรีศรีพิชัยสงครามรามคำแหง (บุญคง ณ บางช้าง)

   พ.ศ. ๒๓๓๗ – ๒๓๕๒

   พ.ศ. ๒๓๕๓ เมืองร้าง

พระยาณรงค์เรืองฤทธิ์ประสิทธิสงคราม* (เจิม รัตนดิลก ณ ภูเก็ต )

   พ.ศ. ๒๓๕๔ - ๒๓๘๐

พระยาณรงค์เรืองฤทธิ์ประสิทธิสงคราม* ( ฤกษ์หรือเริก จันทโรจวงศ์ )

   พ.ศ. ๒๓๘๐ - ๒๓๙๑

พระยาณรงค์เรืองฤทธิ์ประสิทธิสงคราม* ( ทับ จันทโรจวงศ์ )

   พ.ศ. ๒๓๙๑ - ๒๔๐๕

พระยาณรงค์เรืองฤทธิ์ประสิทธิสงคราม* ( คิน จันทโรจวงศ์ )

   พ.ศ. ๒๔๐๕ - ๒๔๑๒

พระยาณรงค์เรืองฤทธิ์ประสิทธิสงคราม* ( เกต จันทโรจวงศ์ )

   พ.ศ. ๒๔๑๒ - ๒๔๓๓

พระยาณรงค์เรืองฤทธิ์ประสิทธิสงคราม* ( หนู ณ ถลาง )

   พ.ศ. ๒๔๓๓ – ๒๔๓๘

 

 

หมายเหตุ

 

๑. พระยาเพชรคีรีศรีพิชัยสงครามรามคำแหง

๒. *พระยาณรงค์เรืองฤทธิ์ประสิทธิสงคราม นิคมคามสยามบริรักษ์พิทักษ์ภักดี

๓. พระยาถลาง บุญคง สืบสายสกุล ราชินีกุล สาย บางช้าง  เป็น ณ บางช้าง

๔. ราชทินนาม “เพชรคีรีศรีพิชัยสงคราม” น่าจะเอาไปใช้ที่เมืองตะกั่วทุ่ง

     เป็น พระเพชรคีรีศรีพิชัยสงคราม ( เหม็น ) ปลัดเมืองตะกั่วทุ่ง บุตรพระยา

     โลหภูมิพิสัย ( ขุนดำ ) ผู้สำเร็จราชการเมืองตะกั่วทุ่ง

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน
หน่วยงานของรัฐ
  สกสค. ภูเก็ต
  ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
  อบจ. ภูเก็ต
  สนง.เขตการศึกษาภูเก็ต
  เทศบาลนครภูเก็ต
  เทศบาลเมืองกะทู้
  เทศบาลเมืองป่าตอง
  เทศบาลตำบลวิชิต
  เทศบาลตำบลรัษฎา
  เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี
  เทศบาลตำบลฉลอง
  เทศบาลตำบลศรีสุนทร
  อบต.สาคู
  อบต.เกาะแก้ว
  ขนส่งจังหวัดภูเก็ต
โรงพยาบาล
  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
  โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต
  โรงพยาบาลถลาง
  โรงพยาบาลสิริโรจน์
  โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
  โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต
เที่ยวภูเก็ต
  ภูเก็ตท่องเที่ยว
  แอร์เอเชีย
  บางกอกแอร์
  การบินไทย
  นกแอร์
  โอเรียนท์ไทย
แลกเปลี่ยนเงินตราและหุ้น
  ตลาดหลักทรัพย์-หุ้น
  ตลาดหุ้น
หนังสือพิมพ์
  มติชน
  ข่าวสด
  ไทยรัฐ
  เดลินิวส์
  voice tv
  สำนักข่าวอิศรา
  ผู้จัดการ
  แนวหน้า
  ไทยโพสต์
  บ้านเมือง
  โพสต์ทูเดย์
  สยามสปอร์ต
  เจาะลึกระบบสุขภาพ
  THE STANDARD
  the MATTER
  มุสลิมไทยโพสต์
  สยามธุรกิจ
  มติชนสุดสัปดาห์
  ไทยทริบูน Thai Tribune
  Bangkok Post
  ข่าวช่อง3
  เรียงเบอร์
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
  ข่าวภูเก็ต
  theThaiger
  Phuket Wan
  ข่าวภูเก็ตออนไลน์
  เสียงใต้รายวัน
หางานทำที่ภูเก็ต
  ศูนย์รวมงานจังหวัดภูเก็ต
  สมัครงานที่ภูเก็ต
  หางานทำที่จังหวัดภูเก็ต
หนังสือพิมพ์เพื่อนบ้าน
  ซินหัวไทย
  BBC news / ไทย
  NIKKEI ASIA
  Vientianemai
  Pasaxon
  The Phnom Penh Post
  The Myanmar Times
  Myammar - now
  The Irrawaddy
  Thanh Nien News
  Hanoitimes
  malaysiakini
  The StraitsTimes
  New Straits Times
  Tha Jakatar Post
  The Jakarta Globe
  Inside Indonesia
  The Manila Times
  Phillippine Daily Inquirer
  Phillippine Times
มูลนิธิ สมาคม
  มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต
  มูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ต
เรื่องน่าสนใจ
  สถิติโลก
  เวลาทั่วโลก
  รหัสไปรษณีย์ไทย
  การหาระยะทางจากเมืองสู่เมือง