Bookmark and Share Add to Favorites  
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา
ภูมิอากาศจังหวัดภูเก็ต
  สภาพอากาศจังหวัดภูเก็ต
  Phuket Weather Today
  10 Day Weather Forcast for Phuket
  สภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตัวันตก
  ศูนย์อุตุนิยมวิทยา...ฝั่งตะวันตก
  การเปลี่ยนองศา
แผ่นดินไหวและสึนามิ
  สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
  เรื่องแผ่นดินไหวและสึนามิ
  คลื่นยักษ์สึนามิถล่มภูเก็ต - You Tube
  แผ่นดินไหวทั่วโลก (USGS)
รวมเรื่องภูเก็ต
  PHUKET HERITAGE
แผนที่จังหวัดภูเก็ต
  แผนที่ดาวเทียม
  แผนที่ภูเก็ตแสดงระดับน้ำทะเล
สถาบันอุดมศึกษาในภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
  วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ภูเก็ต
โรงเรียนในภูเก็ต
  โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา
  โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว
  โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร
  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
  โรงเรียนราไวย์เรืองวิทย์
  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
  โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
  โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม
บริการวิชาการ
  สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต
  สนง.วัฒนธรรมภูเก็ต
  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.ภูเก็ต
ค้นข้อมูลจากหอสมุด
  Library of Congress
  The British Library
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  หอสมุดแห่งชาติ
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  มหาวิทยาลัยมหิดล
  หนังสืองานศพ
ค้นเอกสาร
  พระราชบัญญัติ
  ราชกิจจานุเบกษา
สถาบันศาสนา
  @ สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต
  @ พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี
เว็บเครือข่าย
  สมบูรณ์อินโฟ
  ตระกูลแซ่หลิน
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
.

วัดสว่างอารมณ์ (วัดราไวย์)

 

        วัดสว่างอารมณ์ หรือวัดราไวย์ ตั้งอยู่ที่บ้านราไวย์ เลขที่ ๒๗๖ ถนนวิเศษ ซอยสันติ หมู่ที่ ๒ ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ที่ตั้งวัดเนื้อที่ ๒๔ ไร่ ๒ งาน ๙๓ ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือและทิศใต้จดที่เอกชน ทิศตะวันออกและตะวันตกจดที่ดินเอกชน วัดมีที่ธรณีสงฆ์ ๒ แปลง เนื้อที่ ๔๐ ไร่ ๔๙ ตารางวา

 

ประวัติวัดสว่างอารมณ์ พิมพ์ พ.ศ. ๒๕๒๗

 

 

       วัดสว่างอารมณ์  ตั้งอยู่เลขที่  276  บ้านราไวย์  ถนนวิเศษ  ซอยสันติ  หมู่ที่  3  ตำบลราไวย์  อำเภอเมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่  24  ไร่ 3 งาน 93 ตารางวา  ส.ค. 1  เลขที่ 243  อาณาเขต  ทิศเหนือยาว 140 วา  ติดต่อกับที่นาของนายขัน  ทิศใต้ยาว 125 วา  ติดต่อกับที่สวนนายร่วง  มณีศรี  ทิศตะวันออกยาว  120  วา  ติดต่อกับที่สวนนายเขียว  อารีรอบ  ทิศตะวันตกยาว  120 วา  ติดต่อกับที่นายบ่าว  มีที่ธรณีสงฆ์  2  แปลง  เนื้อที่  40  ไร่  49  ตารางวา  โฉนดเลขที่  12604  และ  ส.ค. 1 เลขที่  103

       พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบต่ำ  สภาพแวดล้อมเป็นที่สงวน  ที่นาและภูเขา  อาคารเสนาสนะต่าง ๆ มี อุโบสถกว้าง 8 เมตร  ยาว 18 เมตร  สร้าง  พ.ศ.  2509  โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กหลังคาสองชั้น  ศาลาการเปรียญกว้าง 12 เมตร  ยาว  22  เมตร  สร้าง   พ.ศ.  2468  เป็นอาคารคอนกรีตถาวร  วิหารกว้าง 6 เมตร  ยาว 12  เมตร  กุฏิสงฆ์จำนวน 6 หลัง  เป็นอาคารคอนกรีตถาวรและครึ่งตึกครึ่งไม้  นอกจากนี้มีศาลาบาตร  ศาลาตั้งศพบำเพ็ญกุศล  ฌาปนสถานและหอระฆัง  สำหรับปูชนียวัตถุมีพระประธานพระเพลากว้าง 2 เมตร  และมีพระพุทธรูปอื่นอีก 5 องค์  ขนาดพระเพลากว้าง 1 เมตร  เท่ากันหมด

 

       วัดสว่างอารมณ์แรกเริ่มสร้างวัดได้มีพระบุญรอด  ธมฺมกาโม  เดินธุดงค์มาจากอำเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎร์ธานีในปี  พ.ศ.  2380  ชาวบ้านศรัทธาจึงได้นิมนต์ให้อยู่และสร้างที่พักสงฆ์ถวาย  ต่อมาได้สร้างเสนาสนะเพิ่มเติมจนเป็นหลักฐานมั่นคงมีฐานะเป็นวัดสมบูรณ์เมื่อวันที่  10  ธันวาคม  พ.ศ.  2385  ชาวบ้านนิยมเรียกว่า  “วัดราไวย์”  ตามชื่อบ้าน  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งหลังเมื่อวันที่  5  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2509  เขตวิสุงคามสีมากว้าง  20  เมตร  ยาว 30 เมตร  ได้ผูกพัทธสีมา เมื่อวันที่ 18 เมษายน  พ.ศ.  2513  ในด้านการศึกษาได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมเริ่มมาตั้งแต่  พ.ศ.  2462  จนถึงขณะนี้มีนักธรรมที่ผ่านมา  พระภิกษุ 300  รูป  สามเณร 125 รูป ธรรมศึกษา 100 คน  นอกจากนี้เปิดโรงเรียนสอนเด็กก่อนเกณฑ์  เริ่มเมื่อ  พ.ศ.  2523  ขณะนี้มีนักเรียน  45 คน  ให้ทางราชการสร้างโรงเรียนประถมศึกษาในที่ดินประมาณ 4  ไร่  ซึ่งประกอบด้วยอาคารเรียน 6 หลัง  บ้านพักครู   2  หลัง  ห้องสมุด  1  หลังและสถานพยาบาลอีก 1 หลัง  อีกด้วย

       เจ้าอาวสมี  6 รูป  คือ  รูปที่ 1  พระอธิการบุญรอด  ธมฺมกาโม  พ.ศ. 2385-2425  รูปที่  2  พระอธิการบุญนาค  สุปโก  พ.ศ.  2425-2460  รูปที่ 3  พระอธิการเงาะ  ปภสฺสโม  พ.ศ.  2460-2466  รูปที่ 4  พระถนอม  โกวิโท  พ.ศ.  2466-2471  รูปที่ 5  พระปลัดลอด  สุจิตฺโต  พ.ศ.  2471-2499  รูปที่  6  พระครูโสภณธรรมรส (ธมฺมรโส  เชย  แก้วประดิษฐ์)  ดำรงตำแหน่งตั้งแต่  พ.ศ.  2499  เป็นต้นมา

       วัดสว่างอารมณ์  มีพระภิกษุจำพรรษา  10 รูป  สามเณร 1 รูป  ชี 1 คน  ศิษย์วัด 4 คน

 

***

 

 

หมายเหตุ  ข้อมูลยังไม่ได้ปรับปรุง พิมพ์ตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๒๗

 

 

 

ค้ดลอกจาก

 

 

ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร (๒๕๒๗) เล่ม ๓  ฝ่ายพุทธศาสนสถาน  กองพุทธศาสนสถาน  กรมการศาสนา  กระทรวงศึกษาธิการ

 

****

 

 

 

 

 

 

 

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน
หน่วยงานของรัฐ
  สกสค. ภูเก็ต
  ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
  อบจ. ภูเก็ต
  สนง.เขตการศึกษาภูเก็ต
  เทศบาลนครภูเก็ต
  เทศบาลเมืองกะทู้
  เทศบาลเมืองป่าตอง
  เทศบาลตำบลวิชิต
  เทศบาลตำบลรัษฎา
  เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี
  เทศบาลตำบลฉลอง
  เทศบาลตำบลศรีสุนทร
  อบต.สาคู
  อบต.เกาะแก้ว
  ขนส่งจังหวัดภูเก็ต
โรงพยาบาล
  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
  โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต
  โรงพยาบาลถลาง
  โรงพยาบาลสิริโรจน์
  โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
  โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต
เที่ยวภูเก็ต
  ภูเก็ตท่องเที่ยว
  แอร์เอเชีย
  บางกอกแอร์
  การบินไทย
  นกแอร์
  โอเรียนท์ไทย
แลกเปลี่ยนเงินตราและหุ้น
  ทองคำวันนี้
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  ธนาคารไทยพาณิชย์
  ธนาคารกรุงเทพ
  ตลาดหลักทรัพย์-หุ้น
  ตลาดหุ้น
กรมการกงสุลและสถานกงสุลในภูเก็ต
  กรมการกงสุล
  สถานกงสุลเดนมาร์ก ภูเก็ต
  สถานกงสุลเยอรมัน ภูเก็ต
  สถานกงสุลรัสเซัย ภูเก็ต
  สถานกงสุลฟีนแลนด์ ภูเก็ต
หนังสือพิมพ์
  มติชน
  ข่าวสด
  โลกวันนี้
  voice tv
  ไทยรัฐ
  เดลินิวส์
  คมชัดลึก
  ไทยทริบูน Thai Tribune
  สำนักข่าวอิศรา
  แนวหน้า
  บ้านเมือง
  ไทยโพสต์
  โพสต์ทูเดย์
  ทีนิวส์
  มุสลิมไทยโพสต์
  ผู้จัดการ
  สยามธุรกิจ
  มติชนสุดสัปดาห์
  Bangkok Post
  The Nation
  อาเซียนว็อตช์ aseanwatch
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
  Phuket Gazette
  Phuket Wan
  ข่าวภูเก็ตออนไลน์
  เสียงใต้รายวัน
หางานทำที่ภูเก็ต
  หางานในภูเก็ต Phuketall Jobs
  ศูนย์รวมงานจังหวัดภูเก็ต
  สมัครงานที่ภูเก็ต
  หางานทำที่จังหวัดภูเก็ต
หนังสือพิมพ์เพื่อนบ้าน
  Vientianemai
  Pasaxon
  The Phnom Penh Post
  The Myanmar Times
  Myammar
  The Irrawaddy
  Hanoitimes
  Thanh Nien News
  malaysiakini
  The StraitsTimes
  New Straits Times
  Tha Jakatar Post
  The Jakarta Globe
  Inside Indonesia
  The Manila Times
  Phillippine Daily Inquirer
  Phillippine Times
มูลนิธิ สมาคม
  มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต
  มูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ต
เรื่องน่าสนใจ
  เวลาทั่วโลก
  รหัสไปรษณีย์ไทย
  การหาระยะทางจากเมืองสู่เมือง
มุมนักเสี่ยงโชค
  ตรวจรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล